Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Cwcis a Chyfathrebiadau Electronig

Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd (y Gymdeithas) yw perchennog gwefan y Gymdeithas (www.mbka.info), ac fe'i gweithredir trwy'r darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) 1and1 (www.1and1.co.uk). Nid yw'r Gymdeithas yn casglu gwybodaeth bersonol gan ymwelwyr â'r wefan, oni bai ei fod yn cael ei gynnig yn wirfoddol.

Nid yw y Gymdeithas yn defnyddio cwcis nac unrhyw gôd nac offer arall (e.e. Google Analytics) i gasglu gwybodaeth gan ymwelwyr â'u gwefan. Bydd 1and1, fel cyflenwyr gwasanaeth eraill, yn cadw ffeil cofnodi o drafodion ar wefannau a reolir gan eu cwmni. Darperir y wybodaeth hon ar gyfer gweinyddwyr gwefannau drwy gyfrwng eu tudalen Analytics ar ffurf sydd wedi'i gydgrynhoi fel na ellir adnabod gwybodaeth bersonol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i weinyddwyr wella'u gwefannau ac adolygu nifer yr ymwelwyr ac yn y blaen. Nid cyfrifoldeb y Gymdeithas yw'r adnodd hwn, ac y mae y tu hwnt i'w rheolaeth.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am gwcis, ewch i www.aboutcookies.org lle ceir gwybodaeth gynhwysfawr am ddulliau o'u rheoli ar amrywiaeth o borwyr. Yn ogystal, mae Wikipedia yn adnodd defnyddiol sy'n cynnig gwybodaeth am ffeiliau cofnodi.

Dim ond pan fo ymwelwyr yn anfon ymholiad drwy gyfrwng tudalen gyswllt y wefan y daw cyfeiriadau e-bost a data personol am ymwelwyr â'r wefan i sylw'r Gymdeithas. Mae'r wybodaeth hon ar ffurf cyfeiriad e-bost yr anfonwr a chynnwys y neges. Dim ond ar gyfer cysylltu â'r anfonwr y bydd y Gymdeithas yn defnyddio'r wybodaeth. Cedwir a rheolir y wybodaeth gan y Gymdeithas mewn dull sy'n cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data, a bydd yn cael ei dileu pan ddaw'r berthynas rhwng yr anfonwr a'r Gymdeithas i ben, neu ar gais yr anfonwr.

Gall ymatebion i negeseuon anfonwyr gynnwys cyfeiriadau at gynnyrch (e.e. yswiriant sy'n gysylltiedig â gwenyn, cychod ac offer) a gwasanaethau trydydd parti (e.e. cysylltiad â Chymdeithas Gwenynwyr Cymru, yr Arolygiaeth Wenyn) os bydd y Gymdeithas yn eu hystyried yn ddefnyddiol wrth ymateb i ymholiadau'r anfonwr. Ni werthir gwybodaeth bersonol am anfonwyr i unrhyw drydydd parti, na'i ddatgelu i drydydd parti heb ganiatâd ymlaen llaw gan yr anfonwr, oni bai fod llys barn yn rhoi gorchymyn iddo wneud hynny.

Ceir gwybodaeth bellach am warchod data, e-breifatrwydd a chyfathrebu electronig ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) gwefan.

Darperir y wybodaeth ar y wefan hon fel rhan o'r gwasanaeth a gynigir yn ddidwyll ac er mwyn cyfleustra. Ni all y Gymdeithas dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei chywirdeb na'i chynnwys. Cyfrifoldeb yr ymwelydd yn unig ydy unrhyw ddibyniaeth a roddir ar yr wybodaeth hon.

[12 Medi 2012]