Cymdeithas Gwenynwyr Meirionnydd Botwm Cymru

Casglu ac Ymdrin â Data Personol

Nod Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) a'r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) yw hybu safonau cadarn o ran rheoli data personol, a thrwy hynny ddiogelu hawl unigolyn (testun data) breifatrwydd a chyfrinachedd.

Mae'r DPA yn berthnasol i unrhyw un sy'n dal gwybodaeth am unigolion byw ar ffurf electronig (e.e. ar Gyfrifiadur), neu mewn rhai achosion ar bapur.

Cymdeithas Gwenynwyr Sir Feirionnydd - Meirionnydd Beekeepers' Association ('Gymdeithas') yn gorff heb ei ymgorffori o wenynwyr brwd (ac aelodau eu teuluoedd), ac o ystyried natur ei gweithgareddau ymdrin â data, mae'n cael ei heithrio o gofrestru dan y Ddeddf gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth [www.ico.gov.uk].

Nid yw'r eithriad hwn yn eithrio'r Gymdeithas nag unrhyw un o'i haelodau rhag unrhyw gyfrifoldebau neu hawliau dan amodau'r Ddeddf Diogelu Data.

Mae'r Gymdeithas yn ymroddedig i gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data, a'r wyth egwyddor craidd sylfaenol ar ymdrin â data yn dda, sef:

 1. Bydd data personol yn cael ei brosesu yn deg a chyfreithlon
 2. Dim ond ar gyfer dibenion penodol a chyfreithlon y bydd data personol yn cael ei brosesu
 3. Bydd data personol yn ddigonol, yn berthnasol ac ni fydd yn ormodol ar gyfer y diben a nodwyd
 4. Bydd data personol yn gywir, a phan fydd angen, yn cael ei gadw yn gyfredol
 5. Ni fydd data personol yn cael ei gadw am fwy nag sy'n angenrheidiol i gyflawni'r dibenion cyfreithlon
 6. Cydymffurfir â hawliau unigolion dan y Ddeddf Diogelu Data
 7. Bydd camau technegol a gweinyddol addas yn eu lle i sicrhau diogelwch y data personol
 8. Ni fydd data personol yn cael ei drosglwyddo i wledydd neu diriogaethau tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) heb sicrhau diogelwch y data a bod hawliau'r unigolyn yn cael eu cadw.

Mae'n amod ar bob dosbarth o aelodaeth i aelodau gytuno i'w manylion gael eu cadw gan y Gymdeithas - ar bapur a/neu yn electronig. Defnyddir y wybodaeth hon i weinyddu'r Gymdeithas a'i gweithgareddau yn effeithlon; ac i ddosbarthu gwybodaeth yn gyfreithlon.

Mae'n amod *aelodaeth i aelodau gytuno i'w manylion gael eu trosglwyddo i:

 • Gymdeithas Gwenynwyr Cymru - o ran yswiriant atebolrwydd cyhoeddus aelodaeth gysylltiol a dosbarthu cyhoeddiadau *[Aelodaeth lawn].
 • BDI Ltd - i gael yswiriant afiechydon gwenyn *[Aelodaeth lawn]
 • Yr Arolygiaeth Wenyn Ranbarthol - i gynorthwyo i reoli afiechydon gwenyn *[Aelodaeth Lawn a Chysylltiol]

Gan gydymffurfio â'r PECR, bydd gwybodaeth ddethol am gynnyrch yn gysylltiedig â gwenyn (e.e. nwyddau gwenyn) a gwasanaethau (e.e. cyrsiau a chonfensiynau) a gynigir gan drydydd parti (e.e. cyflenwyr cadw gwenyn, cymdeithasau gwenynwyr eraill), y mae'r Gymdeithas yn ystyried y gallent fod o ddiddordeb neu fudd, yn cael eu hanfon trwy e-bost at aelodau sy'n cytuno i hynny. Gellir canslo derbyn y negeseuon e-bost hyn ar unrhyw amser gan aelod sy'n rhoi rhybudd o hynny.

Ni fydd data aelodau (data gwrthrych) yn cael ei werthu i drydydd partïon ac mae'n cael ei ddileu mewn cyfnod rhesymol o amser pan fydd y berthynas rhwng aelod a'r Gymdeithas yn dod i ben.

Y Gymdeithas sy'n rheoli'r data, ac ati hi y dylai pob cwyn a cheisiadau am fynediad at ddata gael eu cyfeirio - ni fydd y ffi o £10, a nodir gan y Ddeddf Diogelu Data fel y swm ddylai fynd gyda cheisiadau o'r fath, yn ofynnol.

[Rev:2 Rhagfyr, 2012]